Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Прохоров П.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Авторадiатор"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 87515 мiсто Марiуполь А.Куїнджi,43
4. Код за ЄДРПОУ 00232093
5. Міжміський код та телефон, факс (0629) 34-43-66 (0629) 52-89-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н ВIДОМОСТI Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 23.03.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці smida.gov.ua в мережі Інтернет 23.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.03.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Цвєткова Ольга Леонтiївна д/н д/н
д/н
0.0347
Зміст інформації:
Цвєткова Ольга Леонтiївна – Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор»
На засiданнi Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор» 22.03.2017р пройнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор» ( протокол №1 вiд
22.03.2017р).
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» володiє -0,0347%
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
Строк на який обрано- 3 роки.
Посади якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: начальник бюро кадрiв ПАТ
«Авторадiатор»
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.
22.03.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Корсовський Юрiй Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Корсовський Юрiй Миколайович - Голова Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор»
На Загальних зборах акцiонерiв 22.03.2017р пройнято рiшення припинити повноваження
членiв Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор» ( протокол загальних зборiв вiд
22.03.2017р). Замiсть звiльнених членiв Наглядової ради обрано: Бiлявського Вiталiя Вiталiйовича, Гошенко Iрину Геннадiївну, Федчук Олену Вiкторiвну.
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» не володiє.
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Повноваження припинено, у зв’ язку з закiнченням термiну перебування на посадi. Перебував на займанiй посадi 3 роки.
Посади якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: з 06.10.2009 р. - начальник 1-го вiддiлу та служби експортного контролю ПАТ «АвтоКрАЗ»
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.
22.03.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Кирда Вiктор Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Кирда Вiктор Михайлович - Член Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор»
На Загальних зборах акцiонерiв 22.03.2017р пройнято рiшення припинити повноваження
членiв Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор» ( протокол загальних зборiв вiд
22.03.2017р). Замiсть звiльнених членiв Наглядової ради обрано: Бiлявського Вiталiя Вiталiйовича, Гошенко Iрину Геннадiївну, Федчук Олену Вiкторiвну.
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» не володiє.
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Повноваження припинено, у зв’ язку з закiнченням термiну перебування на посад.i. Перебував на займанiй посадi 3 роки.
Посади якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами ТОВ “КрАЗ Лiзинг”з 2009р.
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.

22.03.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Китманова Катерина Сергiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Китманова Катерина Сергiївна – член Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор»
На Загальних зборах акцiонерiв 22.03.2017р пройнято рiшення припинити повноваження
членiв Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор» ( протокол загальних зборiв вiд
22.03.2017р). Замiсть звiльнених членiв Наглядової ради обрано: Бiлявського Вiталiя Вiталiйовича, Гошенко Iрину Геннадiївну, Федчук Олену Вiкторiвну.
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» не володiє.
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Повноваження припинено, у зв’ язку з закiнченням термiну перебування на посад.i. Перебував на займанiй посадi 3 роки.
Посади якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ЗТФ КрАЗ юрисконсульт, начальник бюро з правового забезпечення договорiв юридичного управлiння ПАТ «АвтоКраЗ», з 2013р – заступник начальника юридичного управлiння ПАТ «АвтоКрАЗ».
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.
22.03.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Нестеренко Юлiя Євгенiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Нестеренко Юлiя Євгенiвна - Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор»
На Загальних зборах акцiонерiв 22.03.2017р пройнято рiшення припинити повноваження
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор» ( протокол загальних зборiв вiд
22.03.2017р). Замiсть звiльнених членiв Ревiзiйної комiсiї обрано: Цвєткову Ольгу Леонтiївну, Нестеренко Юлiю Євгенiвну, Бурлака Тетяну Iванiвну
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» не володiє.
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Повноваження припинено, у зв’ язку з закiнченням термiну перебування на посад.i. Перебував на займанiй посадi 3 роки.
Посади якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора з комерцiї ПАТ «Авторадiатор».
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.
22.03.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Бурлака Тетяна Iванiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Бурлака Тетяна Iванiвна - Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор»
На Загальних зборах акцiонерiв 22.03.2017р пройнято рiшення припинити повноваження
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор» ( протокол загальних зборiв вiд
22.03.2017р). Замiсть звiльнених членiв Ревiзiйної комiсiї обрано: Цвєткову Ольгу Леонтiївну, Нестеренко Юлiю Євгенiвну, Бурлака Тетяну Iванiвну
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» не володiє.
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Повноваження припинено, у зв’ язку з закiнченням термiну перебування на посад.i. Перебував на займанiй посадi 3 роки.
Посади якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: : начальник оформлення керiвникiв, спецiалiстiв та службовцiв управлiння з персоналу ПАТ "АвтоКрАЗ".
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.
22.03.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Цвєткова Ольга Леонтiївна д/н д/н
д/н
0.0347
Зміст інформації:

Цвєткова Ольга Леонтiївна – Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор»
На Загальних зборах акцiонерiв 22.03.2017р пройнято рiшення припинити повноваження
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор» ( протокол загальних зборiв вiд
22.03.2017р). Замiсть звiльнених членiв Ревiзiйної комiсiї обрано: Цвєткову Ольгу Леонтiївну, Нестеренко Юлiю Євгенiвну, Бурлака Тетяну Iванiвну
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» володiє -0,0347%
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Повноваження припинено, у зв’ язку з закiнченням термiну перебування на посад.i. Перебував на займанiй посадi 3 роки.
Посади якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: начальник бюро кадрiв ПАТ «Авторадiатор»
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.

22.03.2017 обрано Член Наглядової ради Бiлявський Вiталiй Вiталiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:

Бiлявський Вiталiй Вiталiйович - Член Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор»,
є незалежним директором.
На Загальних зборах акцiонерiв 22.03.2017р пройнято рiшення обрати
членiв Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор» ( протокол загальних зборiв вiд
22.03.2017р).
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» не володiє.
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
Срок на який обрано - 3 роки.
Посади якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: з 2007 року – начальник юридичного управлiння ПАТ "АвтоКрАЗ", з 2015 року головний юрисконсульт ПАТ "АвтоКрАЗ".
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.

22.03.2017 обрано Член Наглядової ради Гошенко Iрина Геннадiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Гошенко Iрина Геннадiївна - Член Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор»,
є незалежним директором.
На Загальних зборах акцiонерiв 22.03.2017р пройнято рiшення обрати
членiв Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор» ( протокол загальних зборiв вiд
22.03.2017р).
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» не володiє.
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
Срок на який обрано - 3 роки.
Посади якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: " з2010 року – провiдний економiст вiддiлу комплексного аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "АвтоКрАЗ", з 2012 року – начальник вiддiлу планування та аналiзу дiяльностi пiдприємства ПАТ "АвтоКрАЗ".
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.


22.03.2017 обрано Член Наглядової ради Федчук Олена Вiкторiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Федчук Олена Вiкторiвна - Член Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор»,
є незалежним директором.
На Загальних зборах акцiонерiв 22.03.2017р пройнято рiшення обрати
членiв Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор» ( протокол загальних зборiв вiд
22.03.2017р).
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» не володiє.
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
Срок на який обрано - 3 роки.
Посади якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: з 2012 року – бухгалтер-ревiзор управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ "АвтоКрАЗ", з 2013 року – провiдний економiст з планування у планово-економiчному вiддiлi ПАТ "АвтоКрАЗ", з 2014року – начальник бюро департаменту контролiнгу витрат на виробництво ПАТ "АвтоКрАЗ", з 2015 року - заступник начальника департаменту контролiнгу витрат на виробництво ПАТ "АвтоКрАЗ".
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.

22.03.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Цвєткова Ольга Леонтiївна д/н д/н
д/н
0.0347
Зміст інформації:
Цвєткова Ольга Леонтiївна – Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор»
На Загальних зборах акцiонерiв 22.03.2017р пройнято рiшення обрати
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор» ( протокол загальних зборiв вiд
22.03.2017р).
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» володiє -0,0347%
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
Строк на який обрано- 3 роки.
Посади якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: начальник бюро кадрiв ПАТ Авторадiатор.
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.

22.03.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Нестеренко Юлiя Євгенiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:

Нестеренко Юлiя Євгенiвна - Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор»
На Загальних зборах акцiонерiв 22.03.2017р пройнято рiшення обрати
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор» ( протокол загальних зборiв вiд
22.03.2017р).
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» не володiє.
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
Строк на який обрано- 3 роки.
Посади якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора з комерцiї ПАТ «Авторадiатор».
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.
22.03.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Бурлака Тетяна Iванiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Бурлака Тетяна Iванiвна - Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор»

На Загальних зборах акцiонерiв 22.03.2017р пройнято рiшення обрати
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор» ( протокол загальних зборiв вiд
22.03.2017р).
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» не володiє.
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
Строк на який обрано- 3 роки.
Посади якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: : начальник оформлення керiвникiв, спецiалiстiв та службовцiв управлiння з персоналу ПАТ "АвтоКрАЗ".
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.
22.03.2017 обрано Голова Наглядової ради Бiлявський Вiталiй Вiталiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Бiлявський Вiталiй Вiталiйович – Голова Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор»
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор» 22.03.2017р пройнято рiшення обрати Головою Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор» ( протокол №1 вiд 22.03.2017р).
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Акцiями ПАТ «Авторадiатор» не володiє.
Непогашена (не знята) судимiсть вiдсутня.
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.
Срок на який обрано - 3 роки.
Посади якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: з 2007 року – начальник юридичного управлiння ПАТ "АвтоКрАЗ", з 2015 року головний юрисконсульт ПАТ "АвтоКрАЗ".
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами ПАТ «Авторадiатор» ознайомлений.