Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Прохоров Павло Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.03.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Авторадiатор"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 87515 мiсто Марiуполь Артема,43
4. Код за ЄДРПОУ 00232093
5. Міжміський код та телефон, факс (0629) 34-43-66 (0629) 52-89-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці smida в мережі Інтернет 26.03.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.03.2015 обрано директор Прохоров Павло Валерiйович немає немає
немає
0
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Авторадiатор» 26.03.2015року протокол №7 вiд 26 березня 2015р прийнято рiшення:
Керуючись пунктом 8.3.12.8. Статуту Товариства обрати Директором ПАТ Авторадiатор»
Прохорова Павла Валерiйовича на перiод з 26 березня 2015року по 25 березня 2018року.
Прохоров П. В.працює: директором ПАТ "Авторадiатор" з 24.03.2009р Адреса: 87515, Донецька обл..м. Марiуполь, вул.. Артема,43 Попередня посада:директор ООО"Ледовий комплекс",з 25.04.2007р - заступник директора з комерцiї ВАТ"Авторадiатор" Загальними зборами акцiонерi ВАТ "Авторадiатор" 24.03.2009р обрано директором ВАТ"Авторадiатор"
Часткою в статутному капiталi не володiє.
Освiта –вища Закiнчив Приазовський державний технiчний унiверситет у 2000р.м.Марiуполь за фахом металорiзальнi системи .
Загальний стаж роботи 19 рокiв.Стаж керiвної роботи 14 рокiв.
Згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних посадовою особою не надано.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
В обов'язки директора входить: -керiвництво згiдно з законодавством дiяльнiстю пiдриємства; -органiзацiя роботи виробничих пiдроздiлiв i служб Товариства з метою виконання виробничих програм,договорних i iнших забов'язань; -органiзацiя фiнансово-господарської дiяльностi; -забеспечення ефективностi виробництва,якостi методiв фiнансування,спрямованих на зростаннi виробничих потужностей; -забеспечення планiв i основних напрямкiв дiяльностi Товариства на наступний перiод,розширення i удосконавлення основних засобiв Товариства; -забеспечення якостi продукцiї на основi впровадження нових технологiй,технiки;полiпшення органiзацiї працi,виробництва i господарювання; -забеспечення беспечних умов працi робiтникам Товариства; -забеспечення разом з колективом виконання колективного договору i полiпшення соцiально-побутових умов працi робiтникiв Товариства; -забеспечення законодавства з охорони навколишнього середовища/