Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Прохоров Павло Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.12.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Авторадiатор"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 87515 мiсто Марiуполь Артема,43
4. Код за ЄДРПОУ 00232093
5. Міжміський код та телефон, факс (0629)34-43-66 (0829)52-89-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.12.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 12.12.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет 12.12.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

№ з/п Найменування кредитора Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кредитора Дата підписання договору кредиту Дата одержання кредиту Дата відкриття кредитної лінії* Дата закриття кредитної лінії* Вид кредиту (кредитної лінії) Сума кредиту (тис. грн.) Процентна ставка Строк, на який укладено договір кредиту (місяців) Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 АТ Банк "Фiнанси та Кредит" 09807856 10.02.2009 12.12.2014 11.12.2014 12.12.2017 Банківський 150000 плаваюча 23 36 68.98
Зміст інформації:
1.Дата прийняття рiшення : Протокол № 9 засiдання Наглядової ради ВАТ «Авторадiатор» вiд 04.02.2009г, з рiшення про отримання кредиту та укладення кредитного договору; внесення змiн до договору iпотеки майнового комплексу № 1907 ЦИК/1206 вiд 29.12.2006 року. Протокол №3 засiдання Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор» вiд 21.10.2014г, з рiшення подовження термiну дiї Кредитного договору № 1296-09 вiд 10.02.2009р, змiну типу Кредитного договору на договiр про вiдновлювальну кредитну лiнiю, збiльшення лiмiту кредитування до 150 000 000грн. та внесення змiн до договору застави основних засобiв №1876 ОС/1206 вiд 07.12.2006року та договору iпотеки майнового комплексу № 1907 ЦИК/1206 вiд 29.12.2006 року.
2. Дата пiдписання договору:
Кредитний договiр № 1296-09 вiд 10.02.2009р. Додаткова угода вiд 11 грудня 2014р
(продовження термiну кредитної лiнiї та змiну розмiрiв фiнансування)
3. Вид кредитної лiнiї: Вiдновлювальна.
4. Сума кредитної лiнiї: 150 000 000 гривен.
5. Процентна ставка: ринкова.
6. Строк, на який укладено договiр кредиту: з 11.12.2014р по 12.12.2017р
7. Умови повернення кредиту: грошовими коштами на розрахунковий рахунок банку.
8 Спосiб забезпечення – гарантiя;
9. Iнформацiя про кредитора: найменування – АТ Банк «Фiнанси та Кредит», МФО 300131, ЄДРПОУ 09807856, 04050,м. Київ,
вул. Артема,60
10. Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на початок 2014року дорiвнює 217 456 тис. грн.., спiввiдношення суми кредиту до
вартостi активiв на початок звiтного року складає 68,98%
11. Iнформацiя щодо мети використання коштiв: поповнення обiгових коштiв для здiйснення господарської дiяльностi.
12. Дата отримання траншу: 12 .12.2014р
13. Сума одержаного траншу: 61 110 тис. грн..
13. Процентна ставка: плаваюча
15. Розмiр одержаного траншу до загального розмiру кредитної лiнiї: 40,7%

Ринкова вiдсоткова ставка визначається на базi термiнiв кредитування вiд одного мiсяця до шести мiсяцiв . Дострокове погашення траншiв дозволяється. Загальний розмiр отриманих траншiв - 149 110 тис.грн., спiввiдношення суми заборгованостi за кредитним договором до вартостi активiв на початок звiтного року становить – 68,57%