Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Прохоров Павло Валерiойвич
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Авторадiатор"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 87515 м, Марiуполь Артема,43
4. Код за ЄДРПОУ 00232093
5. Міжміський код та телефон, факс (0629) 34-43-66 (0629) 52-89-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 15.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет 15.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.04.2014 призначено Голова Ревiзiйної комiсiї Цвєткова Ольга Леонтiївна д/н д/н
д/н
0.0347
Зміст інформації:
На засiданнi Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Авторадiатор" 15.04.2014р протокол №1 от 15.04.2014р
прийнято рiшення:
Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Цвєткову Ольгу Леонтiївну

- Цвєткова Ольга Леонтiївна

Рiк народження – 1957
Освiта- вища. Закiнчила Марiупольский металургiчний iнституту 1980р, спецiальнiсть -"технологiя машинобудування,рiжучi верстати та iнструменти,квалiфiкацiя - iнженер- механик .
Стаж роботи 33 роки.
Стаж керiвної роботи 22 рокiв
Займає посаду: : начальник бюро кадрiв ПАТ Авторадiатор
Попереднє мiсце роботи: ПАТ "Авторадiатор" фахiвець по кадрам
Обрано на 3 роки згiдно до Статуту.
Часткою в статутному капiталi володiє -0,0347%
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади або займатись певною дiяльнiстю.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,а саме: - достовiрнiсть данних,якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського,податкового,статистичного облiку та звiтностi; - дотримання Директором наданих йому повноваджень щодо розпоряженням майном Товариства,укладання правочинiв(договорiв...) та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - зберiгання грошових та матерiальних цiнностей; - фiнансовий стан Товариства,рiвень його платоспроможностi.лiквiдностi активiв та iнше