Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Прохоров Павло Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Авторадiатор"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 87515 м.Марiуполь Артема,43
4. Код за ЄДРПОУ 00232093
5. Міжміський код та телефон, факс (0629) 34-43-66 (0629) 52-89-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 15.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет 15.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.04.2014 призначено Голова Наглядової ради Корсовський Юрiй Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Авторадiатор" 15.04.2014р протокол №1 от 15.04.2014р
пройнято рiшення:
Обрати Головою Наглядової ради Корсовського Юрiя Миколайовича

- Корсовський Юрiй Миколайович
Рiк народження – 1971
Освiта вища: Ростовське вище вiйськове командно-iнженерне училище ракетних вiйськ, рiк закiнчення – 1993, спецiальнiсть – «Система управлiння лiтальних апаратiв», квалiфiкацiя – iнженер-кiбернетик.
Загальний стаж роботи – 26 рокiв.
Стаж керiвної роботи 16 рокiв
Займає посаду: начальник першого вiддiлу та служби експортного контролю ПАТ «АвтоКрАЗ».
Попереднє мiсце роботи: з 06.10.2009 р. - начальник 1-го вiддiлу та служби експортного контролю ПАТ «АвтоКрАЗ»
Обрано на 3 роки згiдно до Статуту.
Часткою в статутному капiталi не володiє.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань,передбачених законом та Статутом Товариства,а також питань переданих для вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами,а саме: - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства,ухвалення стратегiї Товариства,затвердження рiчного бюджету,бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - забеспечення функцiонування належної системи внутрiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; - розгляд та затвердження квартальних звiтiв Товариства; - аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством,реалiзацiї iнвестицiйної,технiчної та цiнової полiтики; - визначення умов працi i матерiального забеспечення посадових осiб Товариства; - затвердження на пiдставi рiшення Загальних зборiв умов трудового договору з Директором; - iнше.