Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Прохоров Павло Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Авторадiатор"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 87515 мiсто Марiуполь Артема,43
4. Код за ЄДРПОУ 00232093
5. Міжміський код та телефон, факс (0629) 34-43-66 (0629) 52-89-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 15.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет 15.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.04.2014 звільнено Голова Наглядової Ради Тюхта Леонтiй Ананiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Авторадiатор» 15 квiтня 2014 р прийнято рiшення:
1. припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор» а саме:
- Тюхти Леонтiя Ананiйовича
- Бурлачкiної Ольги Валентинiвни;
- Кирди Вiктора Михайловича.

Рiк народження – 1953
Освiта - вища. Закiнчив Львiвський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут в 1977р,
,спецiальнiсть" Обладнання та технологiя зварного виробництва", квалiфiкацiя iнженер.
Стаж роботи 37 рокiв
Стаж керiвної роботи 37 рокiв
Займає посаду: заступник директора технологiчного ПАТ «ТКШЗ» м. Токмак
Попереднє мiсце роботи: ПАТ «ТКШЗ» м. Токмак фахiвець з обладнання.
Перебував на посадi Голови Наглядової ради 1 рiк
Часткою в статутному капiталi не володiє.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади або займатись певною дiяльнiстю.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань,передбачених законом та Статутом Товариства,а також питань переданих для вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами,а саме: - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства,ухвалення стратегiї Товариства,затвердження рiчного бюджету,бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - забеспечення функцiонування належної системи внутрiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; - розгляд та затвердження квартальних звiтiв Товариства; - аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством,реалiзацiї iнвестицiйної,технiчної та цiнової полiтики; - визначення умов працi i матерiального забеспечення посадових осiб Товариства; - затвердження на пiдставi рiшення Загальних зборiв умов трудового договору з Директором; - iнше.

Винагороди за роботу як Голова Наглядової ради не отримувалось.

15.04.2014 звільнено Член Наглядової ради Кирда Вiктор Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Авторадiатор»15 квiтня 2014 р прийнято рiшення:
1. припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор» а саме:
- Тюхти Леонтiя Ананiйовича;
- Бурлачкiної Ольги Валентинiвни;
- Кирди Вiктора Михайловича.
Рiк народження – 1971.
Освiта вища: Приватний вищий навчальний заклад «Нiкопольський економiчний унiверситет», 2007 рiк закiнчення, спецiальнiсть «Менеджмент органiзацiй», квалiфiкацiя: менеджер-економiст
Загальний стаж роботи – 23 рокiв
Стаж керiвної роботи – 19 рокiв
Займає посаду: начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами ТОВ “КрАЗ Лiзинг”з 2009р
Попереднє мiсце роботи: ПП "Завод "Генератор" м. Київ економiст, начальник
вiддiлу.
На посадi члена Наглядової ради перебував 1 рiк.
Часткою в статутному капiталi не володiє.
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань,передбачених законом та Статутом Товариства,а також питань переданих для вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами,а саме: - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства,ухвалення стратегiї Товариства,затвердження рiчного бюджету,бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - забеспечення функцiонування належної системи внутрiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; - розгляд та затвердження квартальних звiтiв Товариства; - аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством,реалiзацiї iнвестицiйної,технiчної та цiнової полiтики; - визначення умов працi i матерiального забеспечення посадових осiб Товариства; - затвердження на пiдставi рiшення Загальних зборiв умов трудового договору з Директором; - iнше.
Винагороди за роботу як Члена Наглядової ради не отримувалось.
15.04.2014 звільнено Член Наглядової ради Бурлачкiна Ольга Валентинiвна д/н д/н
д/н
4.9e-05
Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Авторадiатор»15 квiтня 2014 р прийнято рiшення:
1. припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор» а саме:
- Тюхти Леонтiя Ананiйовича;
- Бурлачкiної Ольги Валентинiвни;
- Кирди Вiктора Михайловича.
Рiк народження – 1956
Освiта - вища. Закiнчила Московський хiмiко-технологiчний iнститут
iм. Менделеєва за фахом хiмiк - технолог
Стаж роботи 33 роки.
Стаж керiвної роботи 17 рокiв.
Займає посаду: менеджер представництва ХК КрАЗ
Попереднє мiсце роботи: головний спецiалiст Мiнiстерства деж. ресурсiв України,заступник начальнику вiддiлу природного газу ДАК Укрресурс.
Перебував на посадi 1 рiк
Часткою в статутному капiталi володiє- 0,000049%
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади або займатись певною дiяльнiстю.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань,передбачених законом та Статутом Товариства,а також питань переданих для вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами,а саме: - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства,ухвалення стратегiї Товариства,затвердження рiчного бюджету,бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - забеспечення функцiонування належної системи внутрiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; - розгляд та затвердження квартальних звiтiв Товариства; - аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством,реалiзацiї iнвестицiйної,технiчної та цiнової полiтики; - визначення умов працi i матерiального забеспечення посадових осiб Товариства; - затвердження на пiдставi рiшення Загальних зборiв умов трудового договору з Директором; - iнше.
Винагороди за роботу як Члена Наглядової ради не отримувалось.

15.04.2014 звільнено Голова Ревiзiйної комiсiї Цвєткова Ольга Леонтiївна д/н д/н
д/н
0.0347
Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Авторадiатор»15 квiтня 2014 р прийнято рiшення:
припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор» а саме:
- Цвєткової Ольги Леонтiївни
- Китманової Катерини Сергiївни
- Нестеренко Юлiї Євгенiвни

Рiк народження – 1957
Освiта- вища. Закiнчила Марiупольский металургiчний iнституту 1980р, спецiальнiсть -"технологiя машинобудування,рiжучi верстати та iнструменти,квалiфiкацiя - iнженер- механик
Стаж роботи 33 роки.
Стаж керiвної роботи 22 рокiв
Займає посаду: : начальник бюро кадрiв ПАТ Авторадiатор
Попереднє мiсце роботи: ПАТ "Авторадiатор" фахiвець по кадрам
Перебувала на посадi 1 рiк
Часткою в статутному капiталi володiє -0,0347%
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади або займатись певною дiяльнiстю.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,а саме: - достовiрнiсть данних,якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського,податкового,статистичного облiку та звiтностi; - дотримання Директором наданих йому повноваджень щодо розпоряженням майном Товариства,укладання правочинiв(договорiв...) та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - зберiгання грошових та матерiальних цiнностей; - фiнансовий стан Товариства,рiвень його платоспроможностi.лiквiдностi активiв та iнше.
Винагороди за роботу як Голови Ревiзiйної комiсiї не отримувалось.15.04.2014 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Китманова Катерина Сергiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Авторадiатор»15 квiтня 2014 р прийнято рiшення:
припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор» а саме:
- Цвєткової Ольги Леонтiївни
- Китманової Катерини Сергiївни
- Нестеренко Юлiї Євгенiвни

Рiк народження – 1985
Освiта- вища. Закiнчила Кременчукський державний полiтехнiчний унiверситет у 2007р, спецiальнiсть «Правознавство», квалiфiкацiя - спецiалiст
Стаж роботи 7 рокiв.
Стаж керiвної роботи 4 роки
Займає посаду:заступник начальника юридичного управлiння ПАТ «АвтоКрАЗ».
Попереднє мiсце роботи: ЗТФ КрАЗ юрисконсульт, начальник бюро з правового забезпечення договорiв юридичного управлiння ПАТ «АвтоКраЗ», з 2013р – заступник начальника юридичного управлiння ПАТ «АвтоКрАЗ».
Перебував на посадi 1 рiк
Часткою в статутному капiталi не володiє.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади або займатись певною дiяльнiстю.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,а саме: - достовiрнiсть данних,якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського,податкового,статистичного облiку та звiтностi; - дотримання Директором наданих йому повноваджень щодо розпоряженням майном Товариства,укладання правочинiв(договорiв...) та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - зберiгання грошових та матерiальних цiнностей; - фiнансовий стан Товариства,рiвень його платоспроможностi.лiквiдностi активiв та iнше.
Винагороди за роботу як ЧленРевiзiйної комiсiї не отримувалось.


15.04.2014 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Нестеренко Юлiя Євгенiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Авторадiатор»15 квiтня 2014 р прийнято рiшення: припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор» а саме:
- Цвєткової Ольги Леонтiївни
- Китманової Катерини Сергiївни
- Нестеренко Юлiї Євгенiвни

Рiк народження – 1972
Освiта- середньо технiчна. Закiнчила Марiупольський електромеханiчний технiкум у 1991р., , спецiальнiсть «електромеханiчне обладнання», квалiфiкацiя технiк-електрик.
Стаж роботи 23 рiки.
Стаж керiвної роботи 5 рокiв
Займає посаду: заступник директора з комерцiї ПАТ «Авторадiатор»
Попереднє мiсце роботи: спецiалiст з маркетингу, начальник вiддiлу
ПАТ «Авторадiатор».
Перебував на посадi 1 рiк
Часткою в статутному капiталi не володiє.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади або займатись певною дiяльнiстю.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,а саме: - достовiрнiсть данних,якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського,податкового,статистичного облiку та звiтностi; - дотримання Директором наданих йому повноваджень щодо розпоряженням майном Товариства,укладання правочинiв(договорiв...) та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - зберiгання грошових та матерiальних цiнностей; - фiнансовий стан Товариства,рiвень його платоспроможностi.лiквiдностi активiв та iнше
Винагороди за роботу як Член Ревiзiйної комiсiї не отримувалось.


15.04.2014 призначено Член Наглядової ради Корсовський Юрiй Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Авторадiатор»15 квiтня 2014 р прийнято рiшення:
3 Обрати наступний склад Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор»:

Корсовський Юрiй Миколайович
Кирда Вiктор Михайлович
Китманова Катерина Сергiївна

Рiк народження – 1971
Освiта вища: Ростовське вище вiйськове командно-iнженерне училище ракетних вiйськ, рiк закiнчення – 1993, спецiальнiсть – «Система управлiння лiтальних апаратiв», квалiфiкацiя – iнженер-кiбернетик.
Загальний стаж роботи – 26 рокiв.
Стаж керiвної роботи 16 рокiв
Займає посаду: начальник першого вiддiлу та служби експортного контролю ПАТ «АвтоКрАЗ».
Попереднє мiсце роботи: з 06.10.2009 р. - начальник 1-го вiддiлу та служби експортного контролю ПАТ «АвтоКрАЗ»
Обрано на 3 роки згiдно до Статуту.
Часткою в статутному капiталi не володiє.
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань,передбачених законом та Статутом Товариства,а також питань переданих для вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами,а саме: - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства,ухвалення стратегiї Товариства,затвердження рiчного бюджету,бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - забеспечення функцiонування належної системи внутрiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; - розгляд та затвердження квартальних звiтiв Товариства; - аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством,реалiзацiї iнвестицiйної,технiчної та цiнової полiтики; - визначення умов працi i матерiального забеспечення посадових осiб Товариства; - затвердження на пiдставi рiшення Загальних зборiв умов трудового договору з Директором; - iнше.


15.04.2014 призначено Член Наглядової ради Кирда Вiктор Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiк народження – 1971.
Освiта вища: Приватний вищий навчальний заклад «Нiкопольський економiчний унiверситет», 2007 рiк закiнчення, спецiальнiсть «Менеджмент органiзацiй», квалiфiкацiя: менеджер-економiст
Загальний стаж роботи – 23 рокiв
Стаж керiвної роботи – 19 рокiв
Займає посаду: начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами ТОВ “КрАЗ Лiзинг”з 2009р
Попереднє мiсце роботи: ПП "Завод "Генератор" м. Київ економiст, начальник вiддiлу.
Обрано на 3 роки згiдно до Статуту.
Часткою в статутному капiталi не володiє.
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю
Згоди на розкриття паспортних данних не надано.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань,передбачених законом та Статутом Товариства,а також питань переданих для вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами,а саме: - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства,ухвалення стратегiї Товариства,затвердження рiчного бюджету,бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - забеспечення функцiонування належної системи внутрiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; - розгляд та затвердження квартальних звiтiв Товариства; - аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством,реалiзацiї iнвестицiйної,технiчної та цiнової полiтики; - визначення умов працi i матерiального забеспечення посадових осiб Товариства; - затвердження на пiдставi рiшення Загальних зборiв умов трудового договору з Директором; - iнше.
15.04.2014 призначено Член Наглядової ради Китманова Катерина Сергiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Авторадiатор»15 квiтня 2014 р прийнято рiшення:
Обрати наступний склад Наглядової ради ПАТ «Авторадiатор»:
Корсовський Юрiй Миколайович
Кирда Вiктор Михайлович
Китманова Катерина Сергiївна

Рiк народження – 1985
Освiта- вища. Закiнчила Кременчукський державний полiтехнiчний унiверситет у 2007р, спецiальнiсть «Правознавство», квалiфiкацiя - спецiалiст
Стаж роботи 7 рокiв.
Стаж керiвної роботи 4 роки
Займає посаду: заступник начальника юридичного управлiння ПАТ «АвтоКрАЗ».
Попереднє мiсце роботи: ЗТФ КрАЗ юрисконсульт, начальник бюро з правового забезпечення договорiв юридичного управлiння ПАТ «АвтоКраЗ», з 2013р – заступник начальника юридичного управлiння ПАТ «АвтоКрАЗ».
Обрано на 3 роки згiдно до Статуту.
Часткою в статутному капiталi не володiє.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади або займатись певною дiяльнiстю.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано


15.04.2014 призначено Член Ревiзiйної комiсiї Цвєткова Ольга Леонтiївна д/н д/н
д/н
0.0347
Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Авторадiатор»15 квiтня 2014 р прийнято рiшення:
Обрати наступний склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор»:
Цвєткова Ольга Леонтiївна
Нестеренко Юлiя Євгенiвна
Бурлака Тетяна Iванiвна
Рiк народження – 1957
Освiта- вища. Закiнчила Марiупольский металургiчний iнституту 1980р, спецiальнiсть -"технологiя машинобудування,рiжучi верстати та iнструменти,квалiфiкацiя - iнженер- механик .
Стаж роботи 33 роки.
Стаж керiвної роботи 22 рокiв
Займає посаду: : начальник бюро кадрiв ПАТ Авторадiатор
Попереднє мiсце роботи: ПАТ "Авторадiатор" фахiвець по кадрам
Обрано на 3 роки згiдно до Статуту.
Часткою в статутному капiталi володiє -0,0347%
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади або займатись певною дiяльнiстю.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,а саме: - достовiрнiсть данних,якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського,податкового,статистичного облiку та звiтностi; - дотримання Директором наданих йому повноваджень щодо розпоряженням майном Товариства,укладання правочинiв(договорiв...) та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - зберiгання грошових та матерiальних цiнностей; - фiнансовий стан Товариства,рiвень його платоспроможностi.лiквiдностi активiв та iнше.
15.04.2014 призначено Член Ревiзiйної комiсiї Нестеренко Юлiя Євгенiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Авторадiатор»15 квiтня 2014 р прийнято рiшення:
Обрати наступний склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор»:
Цвєткова Ольга Леонтiївна
Нестеренко Юлiя Євгенiвна
Бурлака Тетяна Iванiвна
Рiк народження – 1972
Освiта- середньо технiчна. Закiнчила Марiупольський електромеханiчний технiкум у 1991р., спецiальнiсть «електромеханiчне обладнання», квалiфiкацiя технiк-електрик.
Стаж роботи 23 рiки.
Стаж керiвної роботи 5 рокiв
Займає посаду: заступник директора з комерцiї ПАТ «Авторадiатор»
Попереднє мiсце роботи: спецiалiст з маркетингу, начальник вiддiлу
ПАТ «Авторадiатор».
Обрано на 3 роки згiдно до Статуту.
Часткою в статутному капiталi не володiє.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади або займатись певною дiяльнiстю.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,а саме: - достовiрнiсть данних,якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського,податкового,статистичного облiку та звiтностi; - дотримання Директором наданих йому повноваджень щодо розпоряженням майном Товариства,укладання правочинiв(договорiв...) та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - зберiгання грошових та матерiальних цiнностей; - фiнансовий стан Товариства,рiвень його платоспроможностi.лiквiдностi активiв та iнше.
15.04.2014 призначено Член Ревiзiйної комiсiї Бурлака Тетяна Iванiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Авторадiатор»15 квiтня 2014 р прийнято рiшення:
Обрати наступний склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Авторадiатор»:
Цвєткова Ольга Леонтiївна
Нестеренко Юлiя Євгенiвна
Бурлака Тетяна Iванiвна
Рiк народження – 1965.
Освiта неповна вища: Смiлянський технiкум харчової промисловостi, 1985 рiк закiнчення, спецiальнiсть «Обробка металiв рiзанням», квалiфiкацiя технiк-технолог
Стаж роботи – 31 рiк
Стаж керiвної роботи 28 рокiв
Займає посаду: начальник оформлення керiвникiв, спецiалiстiв та службовцiв управлiння з персоналу ПАТ "АвтоКрАЗ"
Попереднє мiсце роботи: заступник начальника управлiння з персоналу – начальник бюро оформлення керiвникiв, спецiалiстiв та службовцiв ПАТ "АвтоКрАЗ"; з 2012 року - начальник бюро оформлення керiвникiв, спецiалiстiв та службовцiв управлiння з персоналу ПАТ "АвтоКрАЗ
Обрано на 3 роки згiдно до Статуту.
Часткою в статутному капiталi не володiє.
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,а саме: - достовiрнiсть данних,якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського,податкового,статистичного облiку та звiтностi; - дотримання Директором наданих йому повноваджень щодо розпоряженням майном Товариства,укладання правочинiв(договорiв...) та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - зберiгання грошових та матерiальних цiнностей; - фiнансовий стан Товариства,рiвень його платоспроможностi.лiквiдностi активiв та iнше