Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Прохоров Павло Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Авторадiатор"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 87515 мiсто Марiуполь А.Куїнджi, 43
4. Код за ЄДРПОУ 00232093
5. Міжміський код та телефон, факс (0629) 34-43-66 (0629) 52-89-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці smida.gov.ua 00232093 в мережі Інтернет 21.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.03.2018 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Цвєткова Ольга Леонтiївна д/н д/н
д/н
0.0347
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Авторадiатор» 21.03.2018року, вiдповiдно до затверджених Загальними зборами змiн до Статуту ПрАТ "Авторадiатор" лiквiдований такий орган управлiння Товариством як Ревiзiйна комiсiя, в зв’язку з цим, прийнято рiшення: припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, а саме: Бурлака Тетяни Iванiвни, Нестеренко Юлiї Євгенiвни, Цвєткової Ольги Леонтiївни, та дiю договорiв, укладених з ними, як членами Ревiзiйної комiсiї, у вiдповiдностi до чинного законодавства.
Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Авторадiатор» - Цвєтковой Ольги Леонтiївни. Посади якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник бюро кадрiв ПАТ, ПрАТ Авторадiатор». Адреса: 87515, Донецька обл. м. Марiуполь, вул. А.Куїнджi,43
Згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних посадовою особою не надано. Акцiями ПрАТ «Авторадiатор» володiє -0,0347%
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства ознайомлена. Перебувала на займанiй посадi 4 роки. Замiсть звiльненої особи iнша особа на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї не обиралась.
21.03.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Бурлака Тетяна Iванiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Авторадiатор» 21.03.2018року, вiдповiдно до затверджених Загальними зборами змiн до Статуту ПрАТ "Авторадiатор" лiквiдований такий орган управлiння Товариством як Ревiзiйна комiсiя, в зв’язку з цим, прийнято рiшення: припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, а саме: Бурлака Тетяни Iванiвни, Нестеренко Юлiї Євгенiвни, Цвєткової Ольги Леонтiївни, та дiю договорiв, укладених з ними, як членами Ревiзiйної комiсiї, у вiдповiдностi до чинного законодавства.

Припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Авторадiатор» - Бурлака Тетяни Iванiвни. Посади якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник оформлення керiвникiв, спецiалiстiв та службовцiв управлiння з персоналу ПрАТ "АвтоКрАЗ". Адреса: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська 62.
Згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних посадовою особою не надано. Акцiями ПрАТ «Авторадiатор» не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства ознайомлена.Перебувала на займанiй посадi 4 роки. Замiсть звiльненої особи iнша особа на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї не обиралась.

21.03.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Нестеренко Юлiя Євгенiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Авторадiатор» 21.03.2018року, вiдповiдно до затверджених Загальними зборами змiн до Статуту ПрАТ "Авторадiатор" лiквiдований такий орган управлiння Товариством як Ревiзiйна комiсiя, в зв’язку з цим, прийнято рiшення: припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, а саме: Бурлака Тетяни Iванiвни, Нестеренко Юлiї Євгенiвни, Цвєткової Ольги Леонтiївни, та дiю договорiв, укладених з ними, як членами Ревiзiйної комiсiї, у вiдповiдностi до чинного законодавства.

Припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Авторадiатор» - Нестеренко Юлiї Євгенiвни
Посади якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора з комерцiї ПАТ, ПрАТ «Авторадiатор».Адреса: 87515, Донецька обл. м. Марiуполь, вул. А.Куїнджi,43
Згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних посадовою особою не надано.
Акцiями ПрАТ «Авторадiатор» не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства ознайомлена. Перебувала на займанiй посадi 4 роки. Замiсть звiльненої особи iнша особа на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї не обиралась.