Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Прохоров Павло Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Авторадiатор"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 87515 мiсто Марiуполь А.Куїнджi, 43
4. Код за ЄДРПОУ 00232093
5. Міжміський код та телефон, факс (0629) 34-43-66 (0629) 52-89-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 12.03.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці smida.gov.ua в мережі Інтернет 12.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.03.2018 обрано директор Прохоров Павло Валерiйович немає немає
немає
0
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства (ПрАТ) «Авторадiатор» 12.03.2018року протокол №13 вiд 12 березня 2018р прийнято рiшення:
Керуючись пунктом 8.3.22.8. Статуту Товариства обрати Директором ПрАТ «Авторадiатор» Прохорова Павла Валерiйовича сроком на 3 роки.
Посади якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв: з 24.03.2009р -директор ПАТ «Авторадiатор», з 26.03.2015р директор ПрАТ «Авторадiатор» Адреса: 87515, Донецька обл..м. Марiуполь, вул.. А.Куїнджi,43
Не володiє часткою у статутному капiталi та акцiями емiтента.
Освiта –вища Закiнчив Приазовський державний технiчний унiверситет у 2000р. м.Марiуполь за фахом металорiзальнi системи .
Загальний стаж роботи 21рокiв. Стаж керiвної роботи 16 рокiв.
Згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних посадовою особою не надано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Зi Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства ознайомлений.
В обов'язки директора входить: -керiвництво згiдно з законодавством дiяльнiстю пiдриємства; -органiзацiя роботи виробничих пiдроздiлiв i служб Товариства з метою виконання виробничих програм, договорних i iнших забов'язань; -органiзацiя фiнансово-господарської дiяльностi; -забеспечення ефективностi виробництва,якостi методiв фiнансування, спрямованих на зростаннi виробничих потужностей; -забеспечення планiв i основних напрямкiв дiяльностi Товариства на наступний перiод,розширення i удосконавлення основних засобiв Товариства; -забеспечення якостi продукцiї на основi впровадження нових технологiй,технiки;полiпшення органiзацiї працi,виробництва i господарювання; -забеспечення беспечних умов працi робiтникам Товариства; -забеспечення разом з колективом виконання колективного договору i полiпшення соцiально-побутових умов працi робiтникiв Товариства; -забеспечення законодавства з охорони навколишнього середовища/