Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.02.2010
Дата публікації 04.03.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
«ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТА «АВТОРАДІАТОР»
Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «Авторадіатор» відбудуться 13 квітня 2010 року.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів–з10.45 до 11.00, початок зборів–об11.00.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: готель «Салют», конференц-зал.
Адреса: вул. Івана Мазепи, 11б, м. Київ, Україна 01010.
Порядок денний:
1. Звіт Директора ВАТ «Авторадіатор» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009 році. та основні напрямки діяльності на 2010 рік.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ВАТ «Авторадіатор» у 2009 році. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «Авторадіатор».
3. Звіт Наглядової Ради ВАТ «Авторадіатор».
4. Про прибуток Товариства у 2009 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у
2009 році та формування фондів ВАТ «Авторадіатор» у 2010 році.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Авторадіатор».
6. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів ВАТ «Авторадіатор».
7. Про зміни у складі органів управління ВАТ «Авторадіатор».
8. Про затвердження договорів, укладених ВАТ «Авторадіатор».
Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Авторадіатор» (тис. грн.)
Найменування показників 2009 р. 2008 р.
Усього активів 217185 134138
Основні засоби 9262 9874
Дострокові фінансові інвестиції 102 91
Запаси 2286 3959
Сумарна дебіторська заборгованість 156953 37174
Грошові кошти та їх еквіваленти 52 4
Нерозподілений прибуток -963 -1073
Власний капітал 12308 12192
Статутний капітал 5050 5050
Дострокові зобов’язання 180234 10698
Поточні зобов’язання 24643 111293
Чистий прибуток 116 122
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 200 000 20 200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 79 72

Кожен акціонер має право брати участь у Загальних зборах акціонерів персонально або через свого представника.
При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує їх особу, а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу та повноваження.
Тел. для довідок: (0629) 34-43-66.

Директор ВАТ «Авторадіатор»
П.В. Прохоров»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Прохоров Павло Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.03.2010
(дата)