Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.03.2019
Дата публікації 07.02.2019 14:16:03
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* 87515, Україна, Донецька обл.,м. Маріуполь, вул.А. Куїнджі, буд.43
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - Директор. Тел: (0629) 34-43-66
E-mail* onradi@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Авторадіатор"

 

Приватне акціонерне товариство "Авторадіатор" (місцезнаходження: 87515, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, буд. 43) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 14 березня 2019 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: зал № 1 Приватного акціонерного товариства "Авторадіатор" за адресою: 87515, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, буд. 43.

Реєстрація учасників – з 09-00 до 09-45. Початок зборів – о 10-00.

З матеріалами щодо питань порядку денного під час підготовки до  Загальних зборів, акціонери особисто можуть ознайомитися в порядку, встановленому статутом та внутрішніми нормативними актами ПрАТ "Авторадіатор", в робочі дні з 10‑00 до 12-00 год. за адресою: м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 43. (адміністративний корпус) кімната № 12, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ "Авторадіатор» П.В. Прохоров.

Права акціонерів, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення річних Загальний зборів, та порядок їх реалізації визначені статтями 36, 38 Закону України «Про акціонерні Товариства (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17), статутом та внутрішніми нормативними документами ПрАТ "Авторадіатор".

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій ПрАТ "Авторадіатор" – 20 200 000 шт., кількість голосуючих акцій – 14 454 155шт.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 07 березня 2019 року.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (оформлену відповідно вимог законодавства довіреність).

Порядок участі та голосування на Загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами ПрАТ "Авторадіатор".

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

із проектами рішення щодо кожного з питань

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авторадіатор" у складі: Дударєва Людмила Григорівна, Шестаков Сергій Володимирович, Самойлова Любов Миколаївна.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авторадіатор"

2. Звіт директора ПрАТ "Авторадіатор" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, основні напрями діяльності на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора ПрАТ "Авторадіатор" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, основні напрями діяльності на 2019 рік .

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Авторадіатор"

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ "Авторадіатор".

4. Затвердження річного звіту ПрАТ "Авторадіатор" за 2018 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Авторадіатор" за 2018 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2018 році.

Проект рішення:

В зв’язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2018рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

6. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ "Авторадіатор".

Проект рішення:

1. Для надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ "Авторадіатор" в період з 2019 по 2023 роки включно призначити суб'єкта аудиторської діяльності незалежну аудиторську фірму товариство з обмеженою відповідальністю «Центр Аудит Сервіс» (код ЄДРПОУ 24161736).

2. Право визначення умов договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ "Авторадіатор", що укладатиметься з ТОВ «Центр Аудит Сервіс», та встановлення розміру оплати його послуг надати Наглядові ради ПрАТ "Авторадіатор".

7. Про затвердження договорів, укладених ПрАТ "Авторадіатор" в 2018 році.

Проект рішення:

Затвердити договори, укладені ПрАТ «Авторадіатор» в 2018 році

 

Адреса веб-сайту ПрАТ "Авторадіатор", на якому розміщено інформацію та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України "Про акціонерні товариства": 00232093.smida.gov.ua. Телефон для довідок      (0629) 34-43-66.

 

 

 

         

Основні    показники    фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018рік (тис. грн)*       

Найменування показника

 

Період

звітний

попередній

Усього активів

232054

237913

Основні засоби (за залишковою вартістю)

45253

48069

Запаси

844

2731

Сумарна дебіторська заборгованість

775

2784

Гроші  та їх еквіваленти

1

3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-126647

-103070

Власний капітал

-59210

-35633

Зареєстрований(пайовий/статутний капітал)

5050

5050

Довгострокові зобов'язання і забеспечення

149110

149110

Поточні зобов'язання і забеспечення

124436

142154

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(4202)

(26584)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20200000

20200000

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію(грн)

(0,21)

(1,32)

 

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Прохоров Павло Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.02.2019
(дата)