Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.03.2018
Дата публікації 14.02.2018 15:58:27
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* 87515, Україна, Донецька обл.,м. Маріуполь, вул.А. Куїнджі, буд.43
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - Директор. Тел: (0629) 34-43-66
E-mail* onradi@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 Приватне  акціонерне товариство "Авторадіатор" ( місце    знаходження:      87515,   Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі,43) повідомляє про проведення загальних  зборів акціонерів.

1. Дата,    час та   місце (із    зазначенням     номера    кімнати,   офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

річні       Загальні       збори    акціонерів  ПрАТ      "Авторадіатор"      відбудуться      21    березня   2018р

Початок зборів–10-00.

Місце       проведення    Загальних     зборів  акціонерів:  зал № 1   Приватного  акціонерного  товариства         "Авторадіатор" за     адресою:       87515,  Україна,  Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, буд. 43

2. Час    початку    і      закінчення      реєстрації       акціонерів      для      участі   у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення  за адресою проведення загальних зборів з 09-00 до 09-45годин

Час початку реєстрації акціонерів 09-00; Час закінчення реєстрації акціонерів 09-45.

3. Дата    складення      переліку     акціонерів,     які      мають право  на участь у загальних зборах:

 на 24-00 годину 15   березня   2018 року.

4. Перелік     питань,     що           виносяться    на голосування,  згідно з проектом порядку денного:

     1   Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

2.  Звіт   директора   ПрАТ   "Авторадіатор"    про    результати     фінансово -господарської     діяльності  

Товариства    у 2017 році,     основні     напрями     діяльності  на  2018 рік  та   затвердження   заходів   за 

результатами його розгляду.

3.  Звіт      Наглядової     ради    ПрАТ   "Авторадіатор"     та    затвердження      заходів    за результатами

його розгляду.

4.   Звіт та   висновки   Ревізійної   комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у  2017 році.

5.   Розгляд  висновків    зовнішнього   аудиту та затвердження    заходів за результатами  його   розгляду.

6.   Затвердження річного звіту  ПрАТ "Авторадіатор" за 2017 рік.

7.   Про розподіл    прибутку    і   збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи  у 2017

році.

8.   Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

9.   Про внесення   змін до   внутрішніх    нормативних  актів   шляхом   викладення їх в   новій   редакції.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

11. Про затвердження договорів укладених ПрАТ «Авторадіатор».

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

З документами щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонери особисто можуть ознайомитися в робочі дні з 10.00 до 12.00 год. за адресою: м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 43. (адміністративний корпус) кімната № 12, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Директор ПрАТ "Авторадіатор» Прохоров Павло Валерійович тел: (0629) 34-43-66

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: -  smida.gov.ua 00232093

6. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні Товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами ПрАТ "Авторадіатор".

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних  зборів, загальна   кількість  акцій  ПрАТ «Авторадіатор» - 20 200 000шт., кількість голосуючих акцій   - 15 604 965шт.

7. Порядок участі та голосування на загальних зборах

 При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (оформлену відповідно вимог законодавства -довіреність). Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами ПрАТ "Авторадіатор".

         

Основні    показники    фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017рік (тис. грн)*       

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

237909

253235

Основні засоби (за залишковою вартістю)

48070

52648

Запаси

2728

9210

Сумарна дебіторська заборгованість

2784

1306

Гроші  та їх еквіваленти

3

1313

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-103034

-74694

Власний капітал

-35597

-12257

Зареєстрований(пайовий/статутний капітал)

5050

5050

Довгострокові зобов'язання і забеспечення

30815

18242

Поточні зобов'язання і забеспечення

81039

79790

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(103034)

(78700)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20200000

20200000

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію(грн)

(0,26)

(1,60500)

8. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

13 лютого 2018року № 30 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ "Авторадіатор"                            П.В.Прохоров

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Прохоров Павло Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.02.2018
(дата)