Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.02.2017
Дата публікації 16.02.2017 10:20:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* 87515, Україна, Донецька обл.,м. Маріуполь, вул.А. Куїнджі, буд.43
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - Директор. Тел: (0629) 34-43-66
E-mail* onradi@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                     Публічне акціонерне товариство "Авторадіатор"

( місце знаходження: 87515, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі,43) повідомляє:

річні Загальні  збори акціонерів  ПАТ "Авторадіатор" відбудуться  22   березня  2017р

Початок зборів–10-00.

Місце проведення  Загальних  зборів  акціонерів:  зал № 1   Публічного  акціонерного товариства       "Авторадіатор"   за      адресою:     87515,       Україна,     Донецька обл.,  

м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, буд. 43

Реєстрація      учасників     Загальних     зборів акціонерів   Публічного   акціонерного

товариства  "Авторадіатор" проводиться – з 09-00 до 09-45годин

Дата  складання    переліку акціонерів,  які мають право на участь у Загальних  зборах

Акціонерів  Публічного   акціонерного товариства  "Авторадіатор"  -  на 24-00 годину

18 березня  2017 року. 

                                                     Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.
 2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Звіт Директора ПАТ "Авторадіатор" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності  на  2017 рік.
 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.
 5. Затвердження річного звіту  ПАТ "Авторадіатор" за 2016 рік.
 6. Звіт Наглядової ради ПАТ "Авторадіатор".
 7. Про прибуток (збиток) Товариства у 2016 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів  Товариства у 2017 році.
 8. Про затвердження договорів укладених ПАТ "Авторадіатор" у 2016 році.
 9. Про зміну типу ПАТ "Авторадіатор"  з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.
 10. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
 11. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів   шляхом  викладення   їх в новій редакції.
 12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 13. Про обрання членів Наглядової ради.
 14. Про укладання договорів з членами Наглядової ради.
 15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 16. Про обрання членів Ревізійної комісії.
 17. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії.

     Всю  необхідну  інформацію  з  питань  організації  та  проведення річних Загальних зборів  акціонерів можно отримати  за адресою:  87515, Україна,   Донецька обл., м. Маріуполь,вул. А. Куїнджі,  буд.  43 у  робочі дні(понеділок - п’ятниця),  робочий час    з 10-00 до 14-00 в кімнаті          № 12 – кабінет  відділу кадрів Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор»,    а в день проведення зборів –   також  у місці    їх проведення  залі    №1 за адресою:      87515,  Україна, Донецька обл. м. Маріуполь, вул. А. Куїнжді, буд. 43.                                                                                   

      Посадова   особа   Товариства,  відповідальна   за   порядок   ознайомлення   акціонерів    з матеріалами   щодо   порядку   денного   Загальних    зборів    –   директор   Прохоров   Павло

Валерійович, тел. (0629) 34-43-66

Адреса власного веб-сайту , на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -  smida.gov.ua 00232093

Основні    показники    фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

253235

257046

Основні засоби

52648

58537

Довгострокові фінансові інвестиції

102

102

Запаси

9046

7900

Сумарна дебіторська заборгованість

1321

1545

Грошові кошти та їх еквіваленти

1313

23

Нерозподілений прибуток

-29254

-6597

Власний капітал

-11263

18822

Статутний капітал

5050

5050

Довгострокові зобов'язання

184711

184711

Поточні зобов'язання

79787

53513

Чистий прибуток (збиток)

(78700)

(48615)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20200000

20200000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

----

----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

----

----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

69

73

Повідомлення   про проведення Загальних зборів опубліковано 15.лютого 2017року   №31  у газеті «Бюлетень Цінні папери України»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПАТ "Авторадіатор"                            П.В.Прохоров

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Прохоров Павло Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.02.2017
(дата)