Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.03.2016
Дата публікації 17.02.2016 15:37:05
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* 87515, Україна, Донецька обл.,м. Маріуполь, вул.Артема, буд.43
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - Директор. Тел: (0629) 34-43-66
E-mail* onradi@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                     Публічне акціонерне товариство «Авторадіатор»

( місце знаходження: 87515, Україна, Донецька обл.., м. Маріуполь, вул.. Артема,43) повідомляє:

річні Загальні збори акціонерів  ПАТ «Авторадіатор» відбудуться  23 березня  2016р

Початок зборів–10-00.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:  зал № 1   Публічного  акціонерного товариства    «Авторадіатор»     за      адресою:     87515,      Україна,  Донецька обл..,  

м. Маріуполь, вул.. Артема, буд. 43

Реєстрація    учасників     Загальних     зборів акціонерів   Публічного   акціонерного

товариства  «Авторадіатор»  проводиться –з 09-00 до 09-45.

Дата    складання      переліку     акціонерів     на     право  участі у Загальних  зборах

акціонерів Публічного акціонерного товариства  «Авторадіатор» -  на 24-00 годину

17 березня  2016 року. 

                                                     Порядок денний:

1.  Обрання    лічильної      комісії,       визначення       термінів      її      повноважень.

 2.  Звіт  Директора   ПАТ  "Авторадіатор" про результати  фінансово-господарської  

     діяльності  Товариства    у  2015 році та основні напрями діяльності  на  2016  рік.

 3. Звіт   та     висновки    Ревізійної  комісії  про  фінансово-господарську діяльність

      ПАТ  "Авторадіатор"  у 2015 році.

 4.  Затвердження  річного звіту ПАТ "Авторадіатор" за  2015 рік.

 5.  Звіт Наглядової ради ПАТ "Авторадіатор".

 6.  Про   прибуток    (збиток)  ПАТ    "Авторадіатор"    у  2015  році,  

      виплату     дивідендів    за       підсумками     роботи  у  2015 році та  формування

      фондів ПАТ  "Авторадіатор"   у 2016 році.

 7.  Про     затвердження     договорів   укладених  ПАТ «Авторадіатор»  в 2015 році.

 8.  Про внесення   змін та   доповнень до   Статуту шляхом викладення його в новій

      редакції.

Акціонери        Публічного         акціонерного      товариства «Авторадіатор»  мають  

можливість      ознайомитися  з     документами,       необхідними    для     прийняття    

рішень     з     питань     Порядку     денного,     за адресою:

87515,    Україна,      Донецька обл..         м. Маріуполь,         вул.. Артема,      буд. 43.

у робочі дні(понеділок - п’ятниця), робочий час  з 10-00 до 14-00     в    кімнаті № 12  

Публічного  акціонерного     товариства «Авторадіатор», а в день проведення  зборів    

у місці їх проведення  залі №1 Публічного акціонерного товариства  «Авторадіатор»

за адресою:          87515, Україна, Донецька обл.. м. Маріуполь, вул.. Артема, буд. 43.

Посадова    особа  Товариства,    відповідальна  за порядок ознайомлення акціонерів Публічного       акціонерного        товариства      «Авторадіатор»,      з документами –

директор Прохоров Павло Валерійович, тел.. (0629) 34-43-66

 Основні    показники    фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

264140

209617

Основні засоби

58504

7527

Довгострокові фінансові інвестиції

102

102

Запаси

7900

4573

Сумарна дебіторська заборгованість

1545

404

Грошові кошти та їх еквіваленти

23

2

Нерозподілений прибуток

-44865

-42018

Власний капітал

22572

-28742

Статутний капітал

5050

5050

Довгострокові зобов'язання

184711

184711

Поточні зобов'язання

53516

53648

Чистий прибуток (збиток)

(2847)

(11234)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20200000

20200000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

----

----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

----

----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

65

73

 Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано

в газеті «Бюлетень Цінні папери України» 17.02.2016року №29

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

ДИРЕКТОР ПАТ «Авторадіатор»                                            П.В. Прохоров 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Прохоров Павло Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.02.2016
(дата)