Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.02.2015
Дата публікації 13.02.2015 12:05:33
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* 87515, Україна, Донецька обл.,м. Маріуполь, вул.Артема, буд.43
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - Директор. Тел: (0629) 34-43-66
E-mail* onradi@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Авторадіатор» ( місце знаходження: 87515, Україна, Донецька обл.., м. Маріуполь, вул.. Артема,43) повідомляє: чергові (річні) Загальні збори акціонерів ПАТ «Авторадіатор» відбудуться 18 березня 2015 року. Початок зборів–11-00. Місце проведення Загальних зборів акціонерів: зал № 1 Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» за адресою: 87515, Україна, Донецька обл.., м. Маріуполь, вул.. Артема, буд. 43 Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного товариства «Авторадіатор» проводиться –з10-00 до10-45. Дата складання переліку акціонерів на право участі у Загальних зборах акціонерів акціонерів Публічного Акціонерного товариства «Авторадіатор» - на 24-00 годину 12 березня 2015 року. Порядок денний: - Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. - Звіт Директора ПАТ "Авторадіатор" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та основні напрями діяльності на 2015 рік. - Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році. - Затвердження річного звіту ПАТ "Авторадіатор" за 2014 рік. - Звіт Наглядової ради ПАТ "Авторадіатор". - Про прибуток (збиток) Товариства у 2014 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2014 році та формування фондів ПАТ "Авторадіатор" у 2015 році. - Про затвердження договорів укладених ПАТ «Авторадіатор» в 2014 році. - Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "Авторадіатор" протягом року. - Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. - Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції. - Про зміни в складі органів управління Товариства. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор»: Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ «Авторадіатор» за адресою: 87515, Україна, Донецька обл.. м. Маріуполь, вул.. Артема, буд. 43. у робочі дні(понеділок - п’ятниця), робочий час з 10-00 до 14-00 в кімнаті № 12 – кабінет відділу кадрів Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор», а в день проведення зборів – також у місці їх проведення залі №1 Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» за адресою: 87515, Україна, Донецька обл.. м. Маріуполь, вул.. Артема, буд. 43. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор», з документами – директор Прохоров Павло Валерійович, тел.. (0629) 34-43-66 Для участі у Загальних зборах акціонера(представника) є обов’язковим пред’явлення паспорта.У випадку реалізації права участі в Загальних зборах акціонерів через представника чи уповноважених осіб, останні зобов’язані також надавати довіреність та паспорт. Крім цього, нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про обслуговування своїх рахунків в цінних паперах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «КрАЗ-Капітал» (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2, тел. (0536) 76-63-07). Акціонер, який не уклав такий договір, права власності на свої акції не втрачає. Обмеження стосуються тільки голосування на загальних зборах та скасовуються протягом одного робочого дня після укладання договору. Акціонерам, які вже укладали договори про відкриття та обслуговування рахунків, робити це повторно не потрібно. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)* Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 209617 217456 Основні засоби 7527 7822 Довгострокові фінансові інвестиції 149110 88000 Запаси 4572 8260 Сумарна дебіторська заборгованість 404 4378 Грошові кошти та їх еквіваленти 2 24 Нерозподілений прибуток -------- -------- Власний капітал -28753 -17487 Статутний капітал 5050 5050 Довгострокові зобов'язання 35601 96711 Поточні зобов'язання 209617 217456 Чистий прибуток (збиток) (42029) (30763) Середньорічна кількість акцій (шт.) 20200000 20200000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -------- -------- Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -------- -------- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 75 71 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 76 72 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 13 лютого 2015р № 26 Бюлетень Цінні папери України (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)) Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. ДИРЕКТОР П. В. ПРОХОРОВ 13.02.2015p
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Прохоров Павло Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.02.2015
(дата)