Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.02.2014
Дата публікації 27.02.2014 08:54:04
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* 87515, Україна, Донецька обл.,м. Маріуполь, вул.Артема, буд.43
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - Директор. Тел: (0629) 34-43-66
E-mail* onradi@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Авторадіатор»
( місце знаходження: 87515, Україна, Донецька обл.., м. Маріуполь, вул.. Артема,43) повідомляє:
чергові (річні) Загальні збори акціонерів ПАТ «Авторадіатор» відбудуться 15 квітня 2014 року.
Початок зборів–10-00.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: актовий зал Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» за адресою: 87515, Україна, Донецька обл.., м. Маріуполь,
вул.. Артема, буд. 43
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «Авторадіатор» –з 9-00 до 9-45.

Дата складання переліку акціонерів на право участі у Загальних зборах акціонерів
ПАТ «Авторадіатор» - на 24-00 годину 09 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів , визначення термінів дії їх повноважень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії.
2. Звіт Директора ПАТ «Авторадіатор» про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2013 році та основні напрями діяльності на 2014 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність
Товариства у 2013 році.
4. Затвердження річного звіту ПАТ «Авторадіатор» за 2013рік
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Авторадіатор».
6. Про прибуток(збиток) Товариства у 2013 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2013році та формування фондів ПАТ «Авторадіатор» у 2014 році.
7. Про затвердження договорів, укладених ПАТ «Авторадіатор».
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про зміни в складі органів управління ПАТ «Авторадіатор».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор»:
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ «Авторадіатор» за адресою:
87515, Україна, Донецька обл.. м. Маріуполь, вул.. Артема, буд. 43.
у робочі дні(понеділок - п’ятниця), робочий час з 09-00 до 16-00 в кімнаті № 12 – кабінет відділу кадрів Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор», а в день проведення зборів – також у місці їх проведення актовому залі Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» за адресою: 87515, Україна, Донецька обл.. м. Маріуполь, вул.. Артема, буд. 43.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор», з документами –
директор Прохоров Павло Валерійович, тел.. (0629) 34-43-66
Для участі у Загальних зборах акціонера(представника) є обов’язковим пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. У випадку реалізації права участі в Загальних зборах акціонерів через представника чи уповноважених осіб, останні зобов’язані також надавати довіреність, яка посвідчує їх повноваження. Представник повинен мати довіреність,оформлену у встановленому чинним законодавством України порядку, та документ, що посвідчує особу.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 7974 8456
Основні засоби 7822 8298
Довгострокові фінансові інвестиції 102 102
Запаси 8260 8919
Сумарна дебіторська заборгованість 4378 644
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 23
Нерозподілений прибуток (30763) (20244)
Власний капітал 8226 8226
Статутний капітал 5050 5050
Довгострокові зобов'язання 185116 270286
Поточні зобов'язання 49827 45731
Чистий прибуток (збиток) (10519) (8837)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20200000 20200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 76 72

Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано 26 лютого 2014р № 37 Бюлетень Цінні папери України
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
ДИРЕКТОР ______________
(підпис) П. В. ПРОХОРОВ
(ініціали та прізвище керівника)
М. П. 27.02.2014p
(дата)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Прохоров Павло Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2014
(дата)