Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.02.2013
Дата публікації 22.02.2013 16:01:33
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор»


1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу
або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення
загальних зборів
28 березня 2013року 10-00 . Місце проведення Загальних зборів акціонерів: актовий зал Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» за адресою:
87515, Україна, Донецька обл.. м. Маріуполь, вул.. Артема,43.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі
у загальних зборах.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» –з 9-00 до 9-45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
Дата складання переліку акціонерів на право участі у Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» - на 24-00 годину 22 березня 2013р

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з
порядком денним
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, визначення термінів дії їх повноважень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії
2. Звіт Директора ПАТ «Авторадіатор» про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2012 році та основні напрями діяльності на 2013 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність
Товариства у 2012 році. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Авто-
радіатор».
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Авторадіатор» за 2012рік.
5. Про прибуток Товариства у 2012 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2012році та формування фондів ПАТ «Авторадіатор» у 2013 році.
6. Про затвердження договорів, укладених ПАТ «Авторадіатор».
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ПАТ «Авторадіатор».
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
10. Про зміни в складі органів управління
5. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами,
з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою:
87515, Україна, Донецька обл.. м. Маріуполь, вул.. Артема,43.
у робочі дні(понеділок - п’ятниця), робочий час з 08-00 до 16-00 в кімнаті № 12 – кабінет відділу кадрів Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор», а в день проведення зборів – також у місці їх проведення актовому залі Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» за адресою: 87515, Україна, Донецька обл.. м. Маріуполь, вул.. Артема,43.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор», з документами –
директор Прохоров Павло Валерійович, тел.. (0629) 34-43-66
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)** ***

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор»,(тис. грн.)
Найменування показників 2012 р 2011 р.
Усього активів 309808 320726
Основні засоби 8298 8688
Довгострокові фінансові інвестиції 102 102
Запаси 8919 5432
Сумарна дебіторська заборгованість 238964 252990
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 20
Нерозподілений прибуток -20244 -11606
Власний капітал -6968 1670
Статутний капітал 5050 5050
Довгострокові зобов’язання 270116 283193
Поточні зобов’язання 46490 35693
Чистий прибуток (збиток) (8638) (11202)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 200 000 20 200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 72 73

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22 лютого 2013року № 35 в офіційному друкованому органу Бюлетень Цінні папери України.

Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законом.

Найменування посади: Директор ПАТ «Авторадіатор» ПРОХОРОВ П.В.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.02.2013р ________
(дата)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Прохоров Павло Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.02.2013
(дата)