Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 09.02.2012
Дата публікації 09.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

«ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОРАДІАТОР»!


Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «Авторадіатор» відбудуться
05 квітня 2012 року.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів–з 9-00 до 10-15,початок зборів–об 10.30.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: актовий зал Відкритого акціонерного товариства «Авторадіатор» за адресою: 87515,Україна, м. Маріуполь, Донецька обл.. вул.
Артема,43
Дата складання переліку акціонерів на право участі у Загальних зборах акціонерів -
на 24-00 годину 30 березня 2012 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів дії її повноважень.
Затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії.
2. Звіт Директора ВАТ «Авторадіатор» про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2011 році та основні напрями діяльності на 2012 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність
Товариства у 2011 році. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «Авто-
радіатор».
4. Звіт Наглядової ради ВАТ «Авторадіатор».
5. Про прибуток Товариства у 2011 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2011році та формування фондів ВАТ «Авторадіатор» у 2012 році.
6. Про затвердження договорів, укладених ВАТ «Авторадіатор».
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчиняться ВАТ «Авторадіатор».
8. Про зміну найменування ВАТ «Авторадіатор» відповідно до вимог Закону України « Про акціонерні товариства».
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.
11. Про зміни в складі органів управління.
.
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у Зборах, оформлену до вимог чинного законодавства. З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходження Товариства за адресою:
87515,Україна, м. Маріуполь, Донецька обл.. вул. Артема,43. в робочі дні(понеділок-п’ятниця) з 10-00 до 13-00, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою : 87515,Україна, м. Маріуполь, Донецька обл.. вул. Артема,43
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Прохоров Павло Валерійович, тел.. (0629) 34-43-66

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Авторадіатор» (тис. грн.)
Найменування показників 2011 р. 2010 р.
Усього активів 320726 351358
Основні засоби 8688 8941
Інші фінансові інвестиції 102 102
Запаси 5432 3959
Сумарна дебіторська заборгованість 252990 280004
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 29
Нерозподілений прибуток -11606 - 404
Власний капітал 1670 12872
Статутний капітал 5050 5050
Дострокові зобов’язання 283193 308443
Поточні зобов’язання 35693 29873
Чистий прибуток (збиток) (10692) ( 565)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 200 000 20 200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 81


Повідомлення про скликання зборів оприлюднено 06 лютого 2012 року № 26 в газеті
Бюлетень «Цінні папери України»
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор ВАТ «Авторадіатор» П.В. Прохоров П.В.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Прохоров Павло Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.02.2012
(дата)