Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.02.2011
Дата публікації 10.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
«ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОРАДІАТОР»!

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Авторадіатор» відбудуться 13 квітня 2011 року.
Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «Авторадіатор» з 11.15 до 11.30, початок зборів – об 11.30.
Місце проведення загальних зборів акціонерів: готель «Салют», конференц –зал: за адресою: вул.. Івана Мазепи, 11б, м. Київ, Україна 01010.
Дата складання переліку акціонерів на право участі у Загальних зборах акціонерів -
13 квітня 2011 року.


Порядок денний:
1. Звіт Директора ВАТ «Авторадіатор» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році. та основні напрямки діяльності на 2011 рік.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ВАТ «Авторадіатор» у 2010 році. Затвердження річної фінансової звітності
ВАТ «Авторадіатор».
3. Звіт Наглядової Ради ВАТ «Авторадіатор».
4. Про прибуток Товариства у 2010 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у
2010 році та формування фондів ВАТ «Авторадіатор» у 2011 році.
5. Про затвердження договорів, укладених ВАТ «Авторадіатор».
6. Про зміну найменування Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Авторадіатор» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів ВАТ «Авторадіатор» шляхом викладення їх в новій редакції.
9. Про зміни в складі органів управління ВАТ «Авторадіатор».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Авторадіатор» (тис. грн.)
Найменування показників 2010 р. 2009 р.
Усього активів 351382 217185
Основні засоби 8941 9262
Дострокові фінансові інвестиції 102 102
Запаси 3959 2286
Сумарна дебіторська заборгованість 280004 156953
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 52
Нерозподілений прибуток -403 -963
Власний капітал 12872 12308
Статутний капітал 5050 5050
Дострокові зобов’язання 308443 180234
Поточні зобов’язання 29896,5 24643
Чистий прибуток 592 116
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 200 000 20 200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 81 79
Кожен акціонер має право брати участь у Загальних зборах акціонерів персонально або через свого представника. Участь у Загальних зборах є добровільною. Акціонер самостійно вирішує брати чи не брати йому участь у Загальних зборах акціонерів.
При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує їх особу, а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу та повноваження. Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що стосуються порядку денного кожного робочого дня з 10-00 до 12-00 за адресою: вул..Артема,43 м. Маріуполь, Донецька обл. Україна 87515. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор ВАТ « Авторадіатор» Прохоров П.В.
Тел. для довідок: (0629) 34-43-66.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано
в газеті Бюлетень Цінні папери України № 25 від 10.02.2011р

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Прохоров Павло Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.02.2011
(дата)